TÄZELIKLER

2022-11-11


Komitet barada

Aşgabatda sil suwlaryny sowujy desgalar toplumy açyldy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabadyň günorta böleginde sil suwlaryny sowujy desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň elektron goşundysynda habar berilýär.

Bu inženerçilik desgasynyň gurulmagy bilen, Aşgabadyň ýerasty suwlarynyň derejesi peselip, şäheriň gidromelioratiw ýagdaýyny kadaly saklamak, zeý we sil suwlaryndan goraglylygyny üpjün etmek, lagym hem ýagyş suwlaryny şäheriň daşyna çykarmak mümkinçiligi döredildi.

Dabaranyň geçirilýän ýerinde ýurdumyzyň resmi adamlary tarapyndan garşylanan Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlaryna tomaşa etdi. Soňra ýörite gurnalan mejlisler jaýynda geçirilen dabaraly maslahatda döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedow sil suwlaryny sowujy desgalar toplumynyň açylyş dabarasy mynasybetli gutlag sözi bilen çykyş etdi. Onda paýtagtymyzda durmuş-üpjünçilik meseleleriniň birnäçesini toplumlaýyn çözmäge mümkinçilik berjek bu iri inženerçilik desgasynyň gurluşygyna ýokary baha berildi.

Täze açylýan desganyň gurluşygyny alyp baran Russiýa Federasiýasynyň «Wozroždeniýe» taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Bukatonyň çykyşyndan soňra, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna Aşgabat şäherinde gurlan sil suwlaryny sowujy desgalar toplumynyň ýokary hilini, özboluşlylygyny we ekologik taýdan durnuklylygyny tassyklaýan laýyklyk güwänamalary gowşuryldy. Munuň üçin Russiýadan degişli bilermenler hem-de «Sigmacert» halkara resminamalaşdyryş Bilim we barlag hyzmatlary kompaniýasynyň wekili paýtagtymyza geldiler.

Täze desgalar toplumynyň ähmiýeti bilen tanyşdyrýan wideofilme tomaşa edip, Prezident Serdar Berdimuhamedow dabaraly ýagdaýda açylyş toý bagyny kesdi. Soňra döwlet Baştutany bu ýerde döwrebap suw sowujy enjamlaryň işleýiş tertibi bilen tanyşdy we Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna täze gulluk awtoulaglarynyň hem-de ýörite tehnikalaryň açarlaryny gowşurdy.

Çeşme: turkmenportal.com

Täzelikleriň Kategoriýasy

Habarlaşmak üçin

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73
Fax belgimiz: (99312) 44-83-88
E-mail: hemra@sanly.tm

Ähli hukuklar goralan.