KOMITET BARADA

TÜRKMENISTANYŇ SUW HOJALYGY BARADAKY DÖWLET KOMITETI HAKYNDA

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwaryndaky Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligini hem-de Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetini döretmek hakyndaky PP-475 belgili Permany esasynda Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti döredildi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwaryndaky Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň meseleleri hakyndaky 1075 belgili Karary esasynda, komitetiň gurluşy, işgär sany hem-de merkezi edarasyny saklamak bilen bagly çykdajylaryň maliýeleşdiriş çeşmesi kesgitlendi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 22-nji fewralyndaky 1147 belgili karary esasynda Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti hakyndaky Düzgünnamasy tassyklandy. Düzgünnamanyň 1-nji bendinde: Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti Türkmenistanda suw hojalygyny ösdürmek, suw obýektlerini pedalanmak we goramak babatda döwlet syýasatyny amala aşyrýan hem-de suw obýektlerini peýdalanmak we goramak babatda döwlet gözegçiligini üpjün edýän ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edara bolup durýar – diýilýär.

Komitet suw obýektlerini peýdalanmak we goramak, şeýle hem ýerleriň meliorasiýasy babatdaky döwlet syýasatyny alyp barmak we durmuşa geçirmek, suwlary toplumlaýyn peýdalanmak we goramak babatda döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny işläp taýýarlamaga gatnaşmak, ilaty hem-de ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny suw bilen üpjün etmek, ýerleriň meliorasiýasyny we suw hojalygyny ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny işläp taýýarlamak we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek, suw hojalygyny ösdürmek babatda maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmekde ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, eýeçiligiň görnüşine garamazdan, edara-kärhanalaryň we guramalaryň işini utgaşdyrýar hem-de beýleki wezipeleri ýerine ýetirýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň suw hojalygynda uly üstünlikler gazanylýar, pudagyň maddy-tehniki binýady täzelendi we täze önümçilik kuwwatlyklary ornaşdyrylýar, birnäçe suw hojalyk desgalary we ulgamlary ulanylşa berildi.

Hormatly Prezidentimiziň alyp beren ýokary öndürijilikli daşary ýurt tehnikalarynyň kömegi bilen Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti we onuň garamagyndaky edara-kärhanalar tarapyndan Amyderýada we beýleki derýalarda hana gönüleýiş, kenar berkidiş we gaçylary galdyrmak, Garagum derýanyň suw geçirijiligini ýokarlandyrmak, bar bolan suw howdanlaryň göwrümini artdyrmak hem-de täze suw howdanlary gurmak, akabalary arassalamak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Şonuň bilen birlikde, ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek, ilatly ýerleri agyz suwy we ekerançylyk ýerleriniň suw üpjünçiligini hem-de ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, şeýle hem tebigy hadysalara garşy göreşmek, ýagny sil suwlaryny zyýansyz geçirmek, howanyň aşa sowamagy bilen derýalarda ýüze çykjak hadysalara garşy çäreleri geçirmek, ýylyň gurak gelmegi netijesinde ähli pudaklary suw bilen bökdençsiz üpjün etmek wezipeleri uly orun tutýar. Ýurdumyzyň suw gorlarynyň esasy bölеgi serhetüsti ähmiýetli Amydеrýanyň, Murgap, Tеjеn wе Etrеk dеrýalarynyň, olaryň goşantlarynyň, şеýlе-dе dеrýaçalaryň wе çеşmеlеriň akymyndan, ýerasty suwlaryndan emеlе gеlýär.

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti tarapyndan goňşy döwlet bilen serhetüsti suw serişdelerini dolandyrmak, ulanmak we goramak bilen baglanyşykly hyzmatdaşlyklar ösdürilýär. Bu ugurda Türkmenistan bilen goňşy döwletleriň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada sebitleýin derejede we iki taraplaýyn ylalaşyklar baglaşyldy.

Serhetara derýalarynyň suwuny goňşy döwletler bilen bilelikde deň hukukly we adalatly ulanmak meselesinde halkara-hukuk kadasy bolup durýan Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň „Serhetara suw akarlaryny we halkara kölleri goramak we ulanmak boýunça” kabul edilen Konwensiýasyna Türkmenistan 2012-nji ýylda goşuldy.

Täzelikleriň Kategoriýasy

Habarlaşmak üçin

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73
Fax belgimiz: (99312) 44-83-88
E-mail: hemra@sanly.tm

Ähli hukuklar goralan.