TÜRKMENISTANYŇ SUW HOJALYGY BARADAKY DÖWLET KOMITETI

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan alnyp barylýan döwlet syýasatynyň esasy wezipesi oba hojalyk önümleriniň öndürilişini artdyrmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

KOMITET BARADA

KOMITET BARADA

Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komiteti

Komitet barada:

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwaryndaky Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligini hem-de Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetini döretmek hakyndaky PP-475 belgili Permany esasynda Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti döredildi.

Gurbanguly Berdimuhamedow:

Suw-ýaşaýşyň we bolçulygyň çeşmesi.
***
Ata-babalarymyz suwa belent sarpa goýup, keramat derejesine ýetiripdirler.
***
Bu gün türkmeniň bol suwly derýalary, dury suwly çeşmeleri, aňyrsyna göz ýetmeýän suw howdanlary bereketli ene topragymyzy, giň sähralarymyzy, düzlüklerimizi çemenzarlyga, lälezarlyga öwürýär.

Habarlaşmak üçin:

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy


Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73


Fax belgimiz: (99312) 44-83-88


E-mail: scwm@online.tm

SUW - ÝAŞAÝŞYŇ WE BOLÇULYGYŇ ÇEŞMESI

GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

HALKYMYZY ARASSA SUWY
BILEN ÜPJÜN ETMEK MESELESINI
BIZ HEMIŞE ÜNS MERKEZINDE
SAKLARYS.

Türkmenistanyň Suw
hojalygy baradaky döwlet
komitetiniň wekilleri
Araly halas etmegiň Halkara
gaznasynyň Müdiriýetiniň
nobatdaky mejlisine gatnaşdylar.

TÜRKMEN HALKYNYŇ KÖP ASYRLYK
TARYHYNDA HER DAMJASY ALTYNA
DEŇELÝÄN SUW AÝRATYN HEM-DE
AÝGYTLY ORUN TUTUPDYR.

TÄZELIKLER

Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň täzelikleri

- 15.07.2021

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň wekilleri Suw serişdeleri we daşky gurşaw boýunça «WAVE» taslamasynyň milli duşuşygyna göni wideo aragatnaşyk arkaly gatnaşdylar.


2021-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we Merkezi Aziýanyň Sebitleýin ekologiki merkeziniň bilelikde gurnamagynda Suw serişdeleri we daşky gurşaw boýunça «WAVE» taslamasynyň milli duşuşygy göni wideo aragatnaşyk arkaly geçirildi.

- 30.06.2021

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň wekilleri Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň Müdiriýetiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdylar.


2021-nji ýylyň 29-nji iýunynda Täjigistan Respublikasynyň Duşenbe şäherinde geçirilen Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň gurnamagynda Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň Müdiriýetiniň nobatdaky mejlisine Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy G.Baýjanow hem-de Suw ulanyş bölüminiň başlygy Ý.Paşşyýew gatnaşdylar.

- 26.06.2021

Türkmenistanda täze suw howdanynyň gurluşygyna başlandy


“Garagumderýagurluşyk” önümçilik birleşigi Lebap welaýatynda täze suw howdanynyň gurluşygyna başlady. Gurulýan emeli deňziň taslama sygymy 4 milliard kub metre barabar bolar. Ol, esasan, Amyderýada suw joşguny wagtynda doldurylar.
ORIENT-iň habar bermegine görä, geljekki emeli deňze ugrukdyryjy kanalyň gurluşygyna başlandy. Ol Zeýid suw howdanyndan (häzir – Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 15 ýyllygy suw howdany) birnäçe kilometr günorta-günbatara ýaýrar.

- 21.06.2021

Türkmenistanyň täze gözleg motory “Gözle”


ŞGözleg motory şu ýylyň ýanwar aýynda işlenip düzüldi, ýöne 1-nji iýunda yglan edildi. Gözleg motory her bir ulanyjy üçin amatly we minimalistik dizaýna eýe.
Gözlеde 4 bölüm bar:
– Gözleg
-Fotosuratlar
-Täzelikler
– Internet
-Wikipediýa

TÜRKMENISTAN - PARAHATÇYLYGYŇ WE
YNANYŞMAGYŇ WATANY

HABARLAŞMAK ÜÇIN

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy

Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73

Fax belgimiz: (99312) 44-83-88

E-mail: scwm@online.tm

Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň "Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy" bölümi tarapyndan döredildi.

Ähli hukuklar goralan.