TÜRKMENISTANYŇ SUW HOJALYGY BARADAKY DÖWLET KOMITETI

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan alnyp barylýan döwlet syýasatynyň esasy wezipesi oba hojalyk önümleriniň öndürilişini artdyrmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

KOMITET BARADA
Täzelikleriň Kategoriýasy

Habarlaşmak üçin

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73
Fax belgimiz: (99312) 44-83-88
E-mail: hemra@sanly.tm

BAŞ SAHYPA

Komitet barada

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwaryndaky Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligini hem-de Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetini döretmek hakyndaky PP-475 belgili Permany esasynda Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti döredildi.

KOMITET BARADA

Habarlaşmak üçin

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73
Fax belgimiz: (99312) 44-83-88
E-mail: hemra@sanly.tm

HABARLAŞMAK ÜÇIN

Gurbanguly Berdimuhamedow:

Halkymyzy arassa suwy bilen üpjün etmek meselesini biz hemişe üns merkezinde saklarys.

***

Ata-babalarymyz suwa belent sarpa goýup, keramat derejesine ýetiripdirler. Bu gün türkmeniň bol suwly derýalary, dury suwly çeşmeleri, aňyrsyna göz ýetmeýän suw howdanlary bereketli ene topragymyzy, giň sähralarymyzy, düzlüklerimizi çemenzarlyga, lälezarlyga öwürýär.

***

Türkmen halky suwa tebigatyň beren bahasyna ýetip bolmajak peşgeşi we durmuşy janlandyrýan keramatly baýlyk hökmünde garaýar.

500x500

Gurbanguly Berdimuhamedow:

Ýerleriň şorlaşmagynyň öňüni almak üçin zeýkeş ulgamyny döretmekde, könelerini täzeden gazmakda hem köp işler edildi.

***

Biziň ýurdumyzyň dünýäniň suwarymly ekerançylygynyň iň gadymy ojaklarynyň biridigi taryhdan bellidir.

***

Taryhçylaryň şaýatlyk etmegine görä, biziň ýurdumyz suwarymly ekerançylygyň iň gadymy ojaklarynyň biridir.

500x500

Gurbanguly Berdimuhamedow:

Biz ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň ilatyny arassa agyz suwy bilen üpjün etmek barada ýörite karar kabul etdik.

***

Türkmen halkynyň köp asyrlyk taryhynda her damjasy altyna deňelýän suw aýratyn hem-de aýgytly orun tutupdyr.

***

Şu günüň esasy meselesi bar bolan suw serişdelerimizi hasaplamakdan, gorap saklamakdan we rejeli peýdalanmakdan ybaratdyr.

500x500

TÄZELIKLER

Ähli hukuklar goralan.