TÄZELIKLER

2022-11-09


Komitet barada

Türkmenistana «Komatsu» kysymly ýer gazyjy täze tehnikalar gelip gowuşdy

Türkmenistanyň suw hojalyk pudagy üçin Ýaponiýadan «Komatsu» kysymly tehnikalar gelip gowuşdy. Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen Ýaponiýanyň «Itochu Corporation» kompaniýasynyň arasynda gol çekilen Baş ylalaşygyň çäginde, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Komatsu» kysymly ýer gazyjy tehnikalaryň hem-de olar üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň satyn alynmagyny maliýeleşdirmek hakyndaky» degişli Kararyna laýyklykda, 1-nji tapgyrda gelip gowşan tehnikalar «D65EX-16» kysymly buldozerlerden ybaratdyr.

«Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti Ýaponiýanyň «Itochu Corporation» kompaniýasy bilen birnäçe ýyllaryň dowamynda hyzmatdaşlyk edip gelýär. Şol hyzmatdaşlygyň çäklerinde Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti üçin Ýaponiýanyň «Komatsu» kysymly tehnikalarynyň ýüzlerçesi satyn alyndy. Satyn alnan tehnikalar ýurdumyzyň suw hojalyk desgalarynda özüniň ygtybarlylygyny görkezip, şu güne çenli netijeli we ýokary öndürijilikli peýdalanylýar.

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen Ýaponiýanyň «Itochu Corporation» kompaniýasynyň arasyndaky degişli ylalaşyga laýyklykda, täze taryhy döwrümizde ýurdumyzyň suw hojalygy pudagy üçin «Komatsu» kysymly ýer gazyjy tehnikalaryň 200-siniň, şol sanda 167 ekskawatoryň, 23 buldozeriň hem-de olar üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň satyn alynmagy bellenildi. Şu ajaýyp günlerde 1-nji tapgyrda gelip gowşan tehnikalar ýokary amatlyklary bilen tapawutlanýar. Döwrebap enjamlar ornaşdyrylan täze buldozerler sowadyş, ýyladyş ulgamlary, şeýle-de olary dolandyrmak üçin ýörite monitor bilen üpjün edilendir. «Komatsu D65EX-16» kysymly buldozerleriň kuwwatlylygy 209 at güýjüne deň bolup, iş öndürijiligi sagatda ortaça 115 — 120 kub metre barabardyr.

Çeşme: turkmenportal.com

Täzelikleriň Kategoriýasy

Habarlaşmak üçin

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73
Fax belgimiz: (99312) 44-83-88
E-mail: hemra@sanly.tm

Ähli hukuklar goralan.