TÄZELIKLER

2021-06-20

Türkmenistanyň täze gözleg motory “Gözle”

Gözleg motory şu ýylyň ýanwar aýynda işlenip düzüldi, ýöne 1-nji iýunda yglan edildi. Gözleg motory her bir ulanyjy üçin amatly we minimalistik dizaýna eýe. Gözlеde 4 bölüm bar: – Gözleg - Fotosuratlar - Täzelikler - Internet - Wikipediýa Gözleg bölüminde Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän maglumatlary we sahypalary tapyp bilersiňiz. Suratlar bölüminde suratlary göçürip alyp bilersiňiz. “Habarlar” bölüminde Türkmenistandan we dünýäniň iň täze habarlaryny okap bilersiňiz. Internet bölüminde bütin dünýäde maglumat tapyp bilersiňiz Gözleg motoryna näme girýär? Gözleg motory üç bölekden durýar: robot, indeks we gözleg motorynyň özi. Internet sahypalaryndan ýa-da beýleki resminamalardan maglumat ýygnaýan gözleg roboty; Toplanan maglumatlaryň üsti bilen çalt gözleg berýän indeks; Gözleg motory – ulanyjy tejribesi üçin grafiki interfeýs Gozle programmasyny Google Play-den göçürip alyp bolýar. Web sahypa www.gozle.xyz

Habarlaşmak üçin

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73
Fax belgimiz: (99312) 44-83-88
E-mail: scwm@online.tm

Ähli hukuklar goralan.