Täzelikler

10.03.2021

Türkmenistan bilen Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk merkeziniň arasynda wideo aragatnaşyk arkaly geçen maslahata Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň wekilleri gatnaşdy

2021-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistan bilen Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk merkeziniň (CAREC) arasynda “Suw we azyk howpsuzlygy: çemeleşmeler we öňdebaryjy tejribeler” atly wideo aragatnaşyk arkaly maslahaty geçdi.


Duşuşykda Aziýanyň Ösüş bankynyň, Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk merkeziniň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri duşuşygyň maksady barada aýdyp geçdiler. Aziýanyň ösüş bankynyň wekili CAREC taslamanyň gerimini giňeltmek maksady bilen Suw hojalyk komponentini taslama goşmak meýilleşdirilendigi hem-de bu taslama 5 sany döwletleriň gatnaşmagyny göz öňünde tutulýandygyny belläp geçdi. Şeýle hem, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň wekilleri suw meseleleri boýunça maslahatlaşdylar.

GARAMAGYNDAKY EDARALAR

“Ahalsuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Balkansuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Daşoguzsuwhojalyk” önümçilik birleşigi production association “Daşoguzsuwhojalyk”
“Lebapsuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Marysuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Garagumderýasuwhojalyk” birleşigi
“Garagumderýagurluşyk” önümçilik birleşigi
“Türkmensuwylymtaslama” Türkmen Döwlet suw hojalyk ylmy-önümçilik we taslama instituty
“Suwdesgatoplaýyş” önümçilik birleşigi
Suwgözegçilik gullugy
“Altyn-damja” çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezi

HABARLAŞMAK ÜÇIN

744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Tel.:(99312) 44-83-73
Faks.:(99312) 44-83-88
E-mail: scwm@online.tm

TÜRKMENISTAN - PARAHATÇYLYGYŇ WE
YNANYŞMAGYŇ WATANY

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy

Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73

Fax belgimiz: (99312) 44-83-88

E-mail: scwm@online.tm

Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň "Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy" bölümi tarapyndan döredildi.

Ähli hukuklar goralan.