Täzelikler

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň wekilleri Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiki meseleleri boýunça merkezi bilen geçirilen wideo arkaly Iş duşuşyga gatnaşdylar

2021-nji ýylyň 23-nji fewralynda Türkmenistan bilen Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiki meseleleri boýunça merkezi tarapyndan geçirilen “Düýeboýun suw desgasy” atly taslamanyň Iş toparynyň birinji duşuşygy geçirildi.


Onlaýn geçirilen duşuşyga Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetinden, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginden, Özbegistan Respublikasynyň Suw hojalyk ministrliginden, Düýeboýun suw howdanynda we halkara guramalaryndan wekilleri gatnaşdylar.


Duşuşygyň dowamynda “Düýeboýun suw desgasy” atly taslamanyň Iş toparynyň birinji duşuşygyň çäklerinde agzalan taslama barada tanyşdyryş çykyşlar diňlenildi we Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiki meseleleri boýunça merkezi tarapyndan taýýarlanan soraglary ara alyp maslahatlaşyldy.

GARAMAGYNDAKY EDARALAR

“Ahalsuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Balkansuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Daşoguzsuwhojalyk” önümçilik birleşigi production association “Daşoguzsuwhojalyk”
“Lebapsuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Marysuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Garagumderýasuwhojalyk” birleşigi
“Garagumderýagurluşyk” önümçilik birleşigi
“Türkmensuwylymtaslama” Türkmen Döwlet suw hojalyk ylmy-önümçilik we taslama instituty
“Suwdesgatoplaýyş” önümçilik birleşigi
Suwgözegçilik gullugy
“Altyn-damja” çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezi

HABARLAŞMAK ÜÇIN

744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Tel.:(99312) 44-83-73
Faks.:(99312) 44-83-88
E-mail: scwm@online.tm

TÜRKMENISTAN - PARAHATÇYLYGYŇ WE
YNANYŞMAGYŇ WATANY

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy

Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73

Fax belgimiz: (99312) 44-83-88

E-mail: scwm@online.tm

Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň "Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy" bölümi tarapyndan döredildi.

Ähli hukuklar goralan.