Täzelikler

Türkmenistan bilen Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýeti (GIZ) bilen Howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we bu babatda milli meýilnamany taýýarlamak boýunça wideo arkaly okuw maslaahty geçirildi

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 10-11-i aralygynda Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýeti (GIZ) bilen bilelikde ýerine ýetirilýän “Merkezi Aziýa ykdysady ösüş üçin howanyň üýtgemegini hasaba almak bilen ýer serişdelerinden durnukly peýdalanmak” atly ýerine ýetirilýän sebitleýin taslama ýerine ýetirmek maksady bilen wideo aragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi.


Bu okuw maslahatynyň çäklerinde bellenen tertipde çykyş edilip howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we bu babatda milli meýilnamany taýýarlamak boýunça teklipler hödürlendi. Okuw maslahatynda esasan Oba we Suw hojalygynda hem-de beýleki pudaklarda howanyň üýtgemeginiň ýetirip biljek zyýanlarynyň garşysyna bilelikde pudaklaýyn göreşmekligiň möhüm hem-de peýdaly boljakdygy barada gürrüň edildi we bu boýunça teklipler hödürlendi.

GARAMAGYNDAKY EDARALAR

“Ahalsuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Balkansuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Daşoguzsuwhojalyk” önümçilik birleşigi production association “Daşoguzsuwhojalyk”
“Lebapsuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Marysuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Garagumderýasuwhojalyk” birleşigi
“Garagumderýagurluşyk” önümçilik birleşigi
“Türkmensuwylymtaslama” Türkmen Döwlet suw hojalyk ylmy-önümçilik we taslama instituty
“Suwdesgatoplaýyş” önümçilik birleşigi
Suwgözegçilik gullugy
“Altyn-damja” çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezi

HABARLAŞMAK ÜÇIN

744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Tel.:(99312) 44-83-73
Faks.:(99312) 44-83-88
E-mail: scwm@online.tm

TÜRKMENISTAN - PARAHATÇYLYGYŇ WE
YNANYŞMAGYŇ WATANY

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy

Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73

Fax belgimiz: (99312) 44-83-88

E-mail: scwm@online.tm

Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň "Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy" bölümi tarapyndan döredildi.

Ähli hukuklar goralan.