Täzelikler

25.05.2021

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň wekilleri Merkezi Aziýanyň Halkara institutynyň göni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren konferensiýasyna gatnaşdylar.

2021-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň wekilleri Merkezi Aziýanyň Halkara institutynyň göni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren «Merkezi Aziýada sebitleýin suw hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek» atly konferensiýasyna gatnaşdylar.


Bu çärä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň degişli ministrlikleriniň we edaralarynyň, BMG-niň, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň, Araly Halas etmegiň Halkara gaznasynyň (AHEHG) wekilleri gatnaşdylar.


Maksady - suw-ekologiýa pudagynda dialoglary güýçlendirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak, şeýle hem AHEHG-yň çäginde hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada pikir alyşmak.


Şeýle hem, AHEHG-nyň işiniň ýagdaýy we geljegi barada, sebitleýin suw hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga ýurtlaryň çemeleşigi ýaly meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

GARAMAGYNDAKY EDARALAR

“Ahalsuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Balkansuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Daşoguzsuwhojalyk” önümçilik birleşigi production association “Daşoguzsuwhojalyk”
“Lebapsuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Marysuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Garagumderýasuwhojalyk” birleşigi
“Garagumderýagurluşyk” önümçilik birleşigi
“Türkmensuwylymtaslama” Türkmen Döwlet suw hojalyk ylmy-önümçilik we taslama instituty
“Suwdesgatoplaýyş” önümçilik birleşigi
Suwgözegçilik gullugy
“Altyn-damja” çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezi

HABARLAŞMAK ÜÇIN

744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Tel.:(99312) 44-83-73
Faks.:(99312) 44-83-88
E-mail: scwm@online.tm

TÜRKMENISTAN - PARAHATÇYLYGYŇ WE
YNANYŞMAGYŇ WATANY

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy

Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73

Fax belgimiz: (99312) 44-83-88

E-mail: scwm@online.tm

Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň "Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy" bölümi tarapyndan döredildi.

Ähli hukuklar goralan.