Täzelikler

21.06.2021

Türkmenistanyň täze gözleg motory “Gözle”

Gözleg motory şu ýylyň ýanwar aýynda işlenip düzüldi, ýöne 1-nji iýunda yglan edildi.
Gözleg motory her bir ulanyjy üçin amatly we minimalistik dizaýna eýe.
Gözlеde 4 bölüm bar:
– Gözleg
- Fotosuratlar
- Täzelikler
- Internet
- Wikipediýa
Gözleg bölüminde Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän maglumatlary we sahypalary tapyp bilersiňiz.
Suratlar bölüminde suratlary göçürip alyp bilersiňiz.
“Habarlar” bölüminde Türkmenistandan we dünýäniň iň täze habarlaryny okap bilersiňiz. Internet bölüminde bütin dünýäde maglumat tapyp bilersiňiz
Gözleg motoryna näme girýär? Gözleg motory üç bölekden durýar: robot, indeks we gözleg motorynyň özi.
Internet sahypalaryndan ýa-da beýleki resminamalardan maglumat ýygnaýan gözleg roboty;
Toplanan maglumatlaryň üsti bilen çalt gözleg berýän indeks;
Gözleg motory – ulanyjy tejribesi üçin grafiki interfeýs
Gozle programmasyny Google Play-den göçürip alyp bolýar.
Web sahypa


 • www.gozle.xyz
 • GARAMAGYNDAKY EDARALAR

  “Ahalsuwhojalyk” önümçilik birleşigi
  “Balkansuwhojalyk” önümçilik birleşigi
  “Daşoguzsuwhojalyk” önümçilik birleşigi production association “Daşoguzsuwhojalyk”
  “Lebapsuwhojalyk” önümçilik birleşigi
  “Marysuwhojalyk” önümçilik birleşigi
  “Garagumderýasuwhojalyk” birleşigi
  “Garagumderýagurluşyk” önümçilik birleşigi
  “Türkmensuwylymtaslama” Türkmen Döwlet suw hojalyk ylmy-önümçilik we taslama instituty
  “Suwdesgatoplaýyş” önümçilik birleşigi
  Suwgözegçilik gullugy
  “Altyn-damja” çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezi

  HABARLAŞMAK ÜÇIN

  744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
  Tel.:(99312) 44-83-73
  Faks.:(99312) 44-83-88
  E-mail: scwm@online.tm

  TÜRKMENISTAN - PARAHATÇYLYGYŇ WE
  YNANYŞMAGYŇ WATANY

  Habarlaşmak üçin maglumatlar

  Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy

  Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73

  Fax belgimiz: (99312) 44-83-88

  E-mail: scwm@online.tm

  Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň "Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy" bölümi tarapyndan döredildi.

  Ähli hukuklar goralan.