Täzelikler

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň (UNDP) Türkmenistandaky wekilhanasy bilen Türkmenistanyň degişli döwlet edaralarynyň arasynda geçirilen wideo arkaly iş duşuşyga Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň wekilleri gatnaşdylar

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 16-na Durnukly Ösüş Maksatlaryny amala aşyrmak üçin maýa goýum serişdelerini çekmek meseleleri boýunça “Durnukly Ösüş Maksatlaryny durmuşa ornaşdyrmak üçin meýdança” taslamanyň çäklerinde wideo arkaly iş duşuşygy geçirildi.


Bu duşuşyga Türkmenistanyň degişli döwlet edaralarynyň wekilleri bilen birlikde Russiýa Federasiýasynyň bilermenleri hem-de Moskwanyň Halkara gatnaşyklar döwlet institutynyň professor-mugallymlary gatnaşdylar.


Duşuşygyň dowamynda dürli ýurtlaryň durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegi, şonuň bilen baglylykda döwlet-hususy hyzmatdaşlyk mehanizmlerini ulanmak mümkinçilkleri boýunça özara pikirler alyşyldy.

GARAMAGYNDAKY EDARALAR

“Ahalsuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Balkansuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Daşoguzsuwhojalyk” önümçilik birleşigi production association “Daşoguzsuwhojalyk”
“Lebapsuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Marysuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Garagumderýasuwhojalyk” birleşigi
“Garagumderýagurluşyk” önümçilik birleşigi
“Türkmensuwylymtaslama” Türkmen Döwlet suw hojalyk ylmy-önümçilik we taslama instituty
“Suwdesgatoplaýyş” önümçilik birleşigi
Suwgözegçilik gullugy
“Altyn-damja” çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezi

HABARLAŞMAK ÜÇIN

744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Tel.:(99312) 44-83-73
Faks.:(99312) 44-83-88
E-mail: scwm@online.tm

TÜRKMENISTAN - PARAHATÇYLYGYŇ WE
YNANYŞMAGYŇ WATANY

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy

Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73

Fax belgimiz: (99312) 44-83-88

E-mail: scwm@online.tm

Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň "Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy" bölümi tarapyndan döredildi.

Ähli hukuklar goralan.