Täzelikler

“Türkmenistanyň guraklaşan sebitlerinde ýerli jemagatyň howanyň üýtgemegine durnukly ykdysady durmuş işjeňligini goldamak” atly taslamanyň Dolandyryjy geňeşiniň 9-njy mejlisi.

2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 27-ne Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Türkmen oba hojalyk institutynyň, Daşoguz we Lebap welaýat häkimlikleriniň wekilleriniň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň (UNDP) Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasynda göni wideo aragatnaşyk arkaly “Türkmenistanyň guraklaşan sebitlerinde ýerli jemagatyň howanyň üýtgemegine durnukly ykdysady durmuş işjeňligini goldamak” atly taslamanyň Dolandyryjy geňeşiniň 9-njy mejlisi geçdi.


Duşuşygyň dowamynda taslamany kämilleşdirmek boýunça, derňew işleri, milli bilermenleriň kömegi bilen taslamanyň netijeliligine baha we umumy teklipler berildi. Lebap we Daşoguz sebitlerinde bar bolan agro-maglumat merkezleriniň durnuklylygyny üpjün etmek üçin baş ýörelge hödürlendi. Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Global ekologiki gaznasy bilen bilelikde amala aşyrýan bu taslamanyň çäklerinde 2021-nji ýylda edilmeli işler ara alyp maslahatlaşyldy.

GARAMAGYNDAKY EDARALAR

“Ahalsuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Balkansuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Daşoguzsuwhojalyk” önümçilik birleşigi production association “Daşoguzsuwhojalyk”
“Lebapsuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Marysuwhojalyk” önümçilik birleşigi
“Garagumderýasuwhojalyk” birleşigi
“Garagumderýagurluşyk” önümçilik birleşigi
“Türkmensuwylymtaslama” Türkmen Döwlet suw hojalyk ylmy-önümçilik we taslama instituty
“Suwdesgatoplaýyş” önümçilik birleşigi
Suwgözegçilik gullugy
“Altyn-damja” çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezi

HABARLAŞMAK ÜÇIN

744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Tel.:(99312) 44-83-73
Faks.:(99312) 44-83-88
E-mail: scwm@online.tm

TÜRKMENISTAN - PARAHATÇYLYGYŇ WE
YNANYŞMAGYŇ WATANY

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy

Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73

Fax belgimiz: (99312) 44-83-88

E-mail: scwm@online.tm

Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň "Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy" bölümi tarapyndan döredildi.

Ähli hukuklar goralan.