Galareýa

Murgap derýasy

Galareýa

Gurbanguly Berdimuhamedow:
Ýurt Garaşsyzlygyna eýe bolanymyzdan soň, merdana halkymyzyň bol suw hakyndaky arzuw-dilegleri hasyl boldy.

Gurbanguly Berdimuhamedow:

Türkmen halky suwa tebigatyň beren bahasyna ýetip bolmajak peşgeşi we durmuşy janlandyrýan keramatly baýlyk hökmünde garaýar.

Ýerleriň şorlaşmagynyň öňüni almak üçin zeýkeş ulgamyny döretmekde, könelerini täzeden gazmakda hem köp işler edildi.

Gurbanguly Berdimuhamedow:

Ata-babalarymyz suwa belent sarpa goýup, keramat
derejesine ýetiripdirler.

Gurbanguly Berdimuhamedow: Biziň ýurdumyzyň dünýäniň suwarymly ekerançylygynyň iň gadymy ojaklarynyň biridigi taryhdan bellidir Taryhçylaryň şaýatlyk etmegine görä, biziň ýurdumyz suwarymly ekerançylygyň iň gadymy ojaklarynyň biridir.

Gurbanguly Berdimuhamedow: Şu günüň esasy meselesi bar bolan suw serişdelerimizi hasaplamakdan, gorap saklamakdan we rejeli peýdalanmakdan ybaratdyr. Halkymyzy arassa, süýji agyz suwy bilen üpjün etmek hem döwletiň esasy wezipeleriniň biridir.

Gurbanguly Berdimuhamedow: Adamyň durmuşynda suw möhüm orny eýeleýär. Ýurdumyzda her ýyl bellenilip geçilýän "Suw damjasy - altyn dänesi" baýramynyň çuňňur manysy bardyr.

Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmen halky gadymdan bäri suwa esasy milli baýlyklaryň biri hökmünde garap, oňa uly sarpa goýýar.

Galareýa
Turkmenwater.gov.tm
Galareýa
Turkmenwater.gov.tm
Galareýa
Turkmenwater.gov.tm
Galareýa
Turkmenwater.gov.tm
Galareýa
Şabadyň ugrundaky suw desgasy
Galareýa
Turkmenwater.gov.tm
Galareýa
Turkmenwater.gov.tm

TÜRKMENISTAN - PARAHATÇYLYGYŇ WE
YNANYŞMAGYŇ WATANY

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy

Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73

Fax belgimiz: (99312) 44-83-88

E-mail: scwm@online.tm

Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň "Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy" bölümi tarapyndan döredildi.

Ähli hukuklar goralan